VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY pre predaj e-bookov a on-line kurzov

Milí návštevníci webových stránok, vážení klienti a obchodní partneri,

práve ste sa ocitli na stránke so všeobecnými obchodnými podmienkami pre predaj našich e-bookov (elektronických kníh) a on-line kurzov.

Na webových stránkach, ktoré na tieto obchodné podmienky odkazujú (ďalej len "web " alebo "webové rozhranie "), ste si najskôr už prečítali podrobnosti o vami vybranom produkte. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (skrátene len " VOP ") obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii pred tým, než kliknete na tlačidlo pre objednanie produktu. Prečítajte si ich preto, prosím starostlivo.

KEDY SA VOP UPLATNIA A AKÝ MAJÚ VZŤAH k uzavretiu zmluvy?

VOP sa použijú pre predaj e-bookov a on-line kurzov (oboje dohromady bude v ďalšom texte skrátene označované aj len ako " produkty "), cez webové rozhranie.

Samotný nákup produktov a proces uzatvorenia príslušnej zmluvy je popísaný  nižšie. VOP sú dokumentom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi nami, ak nie je výslovne v zmluve použitie VOP vylúčené. Ak by v zmluve uzatvorenej medzi nami boli dojednania, ktoré sa líšia od textu VOP, majú ustanovenia v zmluve vždy prednosť.

Nákup produktov prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim.

Ak je vo VOP použitý len pojem " Zmluva ", rozumie sa tým Kúpna zmluva. Zmluva je uzatváraná v Slovenskom jazyku, archivovaná v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám. Zmluva je tvorená Vašou objednávkou (vyplneným objednávkovým formulárom na webovom rozhraní) a jej prijatím z našej strany a týmito VOP.

Obsah VOP:

I. Základné údaje o nás

II. Dôležité pojmy, aby bolo zrejmé, o čom sa tu píše

2.1. Všeobecné pojmy

III. Ako na objednávku a uzatvorenie zmluvy

IV. Aká je cena produktov a ako sa platí

V. Akým spôsobom Vám budú produkty dodané

VI. Užívateľský účet, funkčnosť digitálneho obsahu a jeho súčinnosť s hardvérom a softvérom

VII. Záruka, práva z chybného plnenia a reklamačný poriadok pre výrobky

VIII. Odstúpenie od zmluvy

IX. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

X. Záverom

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NÁS

Zmena je možná s. r. o.

IČO: 55124844

DIČ: 2121886470

sídlo: Hlavná 29, 080 01 Prešov

E-mail: info@zdravy-zivotny-styl.sk

telefón:0917 568 291

Sme zapísaní v Obchodnom registri Okresný súd Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo: 45148/P.

Pre komunikáciu uprednostňujeme formu e-mailových správ.

V ďalšom texte vystupujeme už len ako " Poskytovateľ ".

II. DÔLEŽITÉ POJMY, aby bolo zrejmé, O ČOM SA TU PÍŠE

KTO JE KLIENT?

Klientom-Kupujúcim je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania s nami uzavrie Kúpnu zmluvu, ktorou kúpi niektorý z ponúkaných produktov. Ak sa niektoré ustanovenia VOP týkajú iba Kúpnej zmluvy, budeme používať namiesto Klient označenie Kupujúci.

Pri kúpe e-bookov a on-line kurzov sa jedná o poskytnutie tzv. digitálneho obsahu (je to pojem používaný priamo občianskym zákonníkom).

Klientom môže byť podnikateľ (SZČO alebo obchodné korporácie), spotrebiteľ alebo i nepodnikateľ právnická osoba.

KTO JE SPOTREBITEĽ?

Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, budeme mať za to, že Zmluvu uzatvárate ako podnikateľ, a nie ako spotrebiteľ.

ČO JE SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA?

Je to Zmluva, v ktorej ako Klient vystupuje spotrebiteľ. Spotrebiteľ má v mnohých prípadoch výhodnejšie postavenie ako ostatní klienti. Ak sa niektoré právo týka iba Spotrebiteľa, je to vo VOP výslovne uvedené (tj. miesto "Klient" je uvedené "Spotrebiteľ").

ČO JE ZMLUVA UZAVRETÁ dištančným SPÔSOBOM?

Jedná sa o Zmluvu, ktorá je uzavretá prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tj. je uzavretá, bez toho aby sme sa museli osobne stretnúť, pretože k jej uzavretiu využívame webové rozhranie. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a prípadné telefónne hovory) si ako Klient hradíte sami a nelíši sa od bežnej sadzby účtovanej vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia.

Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

AKÝMI ZÁKONMI SA ZMLUVNÉ VZŤAHY MEDZI NAMI RIADIA?

Sú to platné právne predpisy, najmä zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (ďalej tiež len "OZ") a v prípadoch, keď je Klientom spotrebiteľ, je to aj zákon č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „OSPD).

III. AKO NA OBJEDNÁVKU A UZAVRETIE ZMLUVY

3.1. PRODUKTY A VZDELÁVACIE ČINNOSTI

1. Ako Klient objednávate produkty, cez webové rozhranie, tj. cez objednávkový systém na webových stránkach, vyplnením objednávkového formulára.

2. OPIS PRODUKTOV

Na webovom rozhraní nájdete podrobný opis ponúkaných produktov, ich obsah, informácie o tom, pre koho sú určené a aký prínos od nich môžete očakávať. Na webovom rozhraní radi zdieľame aj referencie klientov, ktorí produkty kúpili pred Vami alebo s nami už úspešne spolupracujú. Prezentácia produktov uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru. Ako Poskytovateľ nie sme povinní uzavrieť Zmluvu.

3. OBJEDNANIE PRODUKTOV

Pre objednanie cez webové rozhranie slúži objednávkový formulár, kde ako

Klient vyplníte svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, e-mail, podnikateľ aj údaje o IČO, DIČ a ak ide o podnikajúcu právnickú osobu, tak i firmu), vyberiete objednávaný produkt, ak je v objednávkovom formulári možno voliť medzi viacerými možnosťami. U objednávky produktu vyberiete aj spôsob úhrady.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového / registračného formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku / registráciu odošlete kliknutím na tlačidlo pod objednávkou.

O prijatí objednávky produktov urobených prostredníctvom objednávkového formulára na webovom rozhraní vás budeme informovať e-mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, súčasťou. Doručením tohto potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je Zmluva uzatvorená.

Akékoľvek zmeny takto uzavretej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane zrušenia objednávky) sú možné len na základe dohody medzi nami. Do doby uzatvorenia Zmluvy môžete svoju objednávku zrušiť e-mailom poslaným na našu elektronickú adresu uvedenú v časti "Základné údaje o nás" v čl. I. týchto VOP.

V pochybnostiach vás môžeme kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí overiť pravosť objednávky, má sa za to, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa ďalej nezaoberáme.

Objednávať produkty cez webové rozhrania je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Upozorňujeme však, že výnimočne môže dôjsť k dočasnej nedostupnosti webu v dôsledku nutnej údržby webu alebo v dôsledku okolností, za ktoré nezodpovedáme, ako sú výpadky pripojenia k internetovej sieti a pod.

IV. AKÁ JE CENA

1. CENA PRODUKTOV

Na webovom rozhraní je uvedená aj cena. Táto cena je konečná, nie sme platcami DPH. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Náklady na dopravu ani iné náklady spojené s dodaním e-bookov a on-line kurzov nevznikajú, cena uvedená v súhrne objednávky je teda cenou konečnou.

2. Dohodnutou cenou je cena uvedená pri produkte v momente odoslania Vašej objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní ceny) alebo obdobná chyba v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, potom nie sme povinní Vám za takú zjavne chybnú cenu produkt dodať a to ani v prípade, že došlo k automatickému potvrdeniu prijatia objednávky. V prípade, že by už došlo z Vašej strany k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť a uhradenú sumu Vám v tom prípade vrátiť.

Ak dôjde k zmene ceny v čase medzi odoslaním Vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej dohode.

3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, sme povinní Vám produkt dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej ceny.

4. spôsob platby: Dohodnutú cenu je možné uhradiť nasledujúcim spôsobom:

- prevažne platobnou kartou

- výnimočne bezhotovostne (klasickým) bankovým prevodom na náš bankový účet: pokyny k platbe, v podobe zálohovej faktúry, dostanete v e-maile. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba správne spárovaná.

5. SPLATNOSŤ CENY: Cena je splatná do 3 dní od potvrdenia prijatia objednávky, ak nie je na zálohovej faktúre uvedený iný dátum splatnosti.

Cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na náš bankový účet.

V. AKO VÁM BUDÚ PRODUKTY DODANÉ?

Dodacie podmienky produktov

1. SPÔSOB DODANIA. Pri kúpe e-booku bude elektronický obsah vo formáte pdf alebo obdobnom dodaný po zaplatení kúpnej ceny na e-mail ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť. Pri kúpe on-line kurzu Vám po uhradení ceny bude vytvorený užívateľský účet na webovom rozhraní a budú vygenerované a na elektronickú adresu uvedenú v objednávke zaslané prístupové údaje k Vášmu užívateľskému účtu (podmienky používania sú uvedené v čl. VI týchto VOP).

V prípade, že je pre všetkých prihlásených kurz otváraný v rovnaký deň, obdržíte po zaplatení prístupové údaje vo vopred ohlásený deň. Po prihlásení s využitím prístupových údajov Vám bude elektronický obsah (on-line kurz) dodaný sprístupnením členskej sekcie. Ak je to vzhľadom na nadväznosť obsahu efektívne, budú Vám jednotlivé lekcie sprístupňované postupne. Ak je on-line kurz (Členská sekcia) predávaný s prístupom časovo obmedzeným (v prípade členskej sekcie s časovo obmedzeným členstvom), je Vám prístup umožnený vždy iba na dané zaplatené obdobie.

Prístupové údaje pritom zostávajú rovnaké a platia aj pre ďalšie obdobie, a to aj v prípade, že napríklad uhradíte členstvo na jedno mesačné obdobie, potom dva mesiace nehradíte a nemáte prístup a štvrtý mesiac opäť uhradíte mesačné členstvo.

2. DODACIA LEHOTA. E-book a on-line kurz bude dodaný do 3 pracovných dní po tom, kedy bude platba pripísaná na náš bankový účet alebo vykonaná cez platobnú bránu. Vo väčšine prípadov to bude okamžite po obdržaní platby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Pri produktoch nevznikajú, a teda ani nie sú účtované žiadne náklady na dopravu či dodanie.

VI. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, FUNKČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU A JEHO SÚČINNOSŤ S HARDVÉROM A SOFTVÉROM, AUTORSKÉ PRÁVA A POUŽITIE OBSAHU

1. Elektronický obsah zasielame iba vám, ako Klientovi-Kupujúcemu, na vašu elektronickú adresu, prípadne sprístupnením adresy webovej stránky, kde je obsah umiestnený. Elektronický obsah vyžaduje k plnej funkčnosti, aby ste mali k dispozícii hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentmi vo formáte pdf. Pre stiahnutie produktu z webovej stránky je potrebné mať k dispozícii aj funkčné pripojenie k internetu. Nezodpovedáme za nedostupnosť obsahu v prípade nefunkčnosti alebo pomalej rýchlosti vášho internetového pripojenia. Môže sa stať, že je obsah krátkodobo dočasne nedostupný v prípade údržby dát alebo výpadkov servera.

2. Produkty sú vytvorené s využitím našich znalostí a skúseností a rokov praxe. Jedná sa o návody a odporúčania a záleží len na Vás, ako ich v praxi použijete a akú starostlivosť a úsilie budete venovať uvádzaniu týchto informácií do praxe. Preto nemôžeme zodpovedať za to, akých konkrétnych výsledkov na základe produktov sami dosiahnete. Produkty nenahrádzajú osobnú konzultáciu. Elektronický obsah je chránený autorským právom a nie je možné ho bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu ďalej šíriť alebo umožniť jeho použitie ďalším osobám. Porušenie autorských práv je postihnuteľné nielen podľa autorského zákona, ale môže ísť o trestný čin.

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET: Po zakúpení on-line kurzu obdržíte po úhrade ceny prístupové údaje na prihlásenie do Vášho užívateľského účtu, tak ako je uvedené v časti o dodacích podmienkach (článok V. VOP). Zaväzujete sa dodržiavať mlčanlivosť o prístupových údajoch a neumožniť ich použitie tretím osobám. Rovnako sa zaväzujete udržiavať vaše údaje uvedené v užívateľskom účte aktuálne a pravdivé.

V prípade závažného porušenia Vašich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo týchto VOP sme oprávnení Vám užívateľský účet zneprístupniť či zrušiť. Rovnako tak v prípade porušenia Vašich povinností ochrany autorských práv.

POZOR: Prečítajte si pred vlastnou objednávkou v popise on-line kurzu na webovom rozhraní starostlivo, či ide o produkt s "doživotným" prístupom alebo je prístup len na vymedzenú dobu, napríklad niekoľko mesiacov. Ak je prístup poskytovaný vždy len na obmedzenú dobu, bude Vám po skončení tejto doby prístup znemožnený. Pokiaľ je možné kupovať prístupy aj opakovane, pre ďalšie obmedzené obdobia, bude prístup umožnený vždy na dané uhradené obdobie.

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE PRODUKTY

1. Práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami OZ.

2. Právo zo záruky sa riadi najmä ustanoveniami OZ.

3. Ako Poskytovateľ Vám zodpovedáme za to, že výrobok pri prevzatí nemá vady. Ak ste Spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol chybný už pri prevzatí. Ak ste Spotrebiteľom, zodpovedáme aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia produktu. Ak nie ste spotrebiteľom, zodpovedáme Vám len za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí.

4. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady alebo výskytu väčšieho počtu vád máte právo požadovať výmenu produktu za nový alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade odstrániteľnej vady na doteraz nepoužitom produkte, môžete požadovať odstránenie vady alebo primeranú zľavu z ceny alebo, ak to nie neúmerné, požadovať výmenu výrobku za nový. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatnite právo na dodanie nového produktu bez vád alebo opravu produktu, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by sme neboli schopní Vám nový alebo po oprave funkčný produkt bez vád dodať, rovnako aj v prípade, že by sme neuskutočnili nápravu v primeranom čase alebo že by vám zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti. U e-bookov a on-line kurzov vzhľadom k charakteru produktu ako vady môžu prichádzať do úvahy predovšetkým nedostupnosť obsahu (nefunkčné prístupové údaje) alebo chýbajúca časť obsahu.

5. Práva z chybného plnenia vám nepatria, ak by ste pred prevzatím produktu vedeli, že produkt má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na chyby spôsobené nesprávnym užívaním produktu.

6. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. O reklamácii nás môžete vopred informovať aj e-mailom. Pokiaľ Vám e-book alebo on-line kurz (resp. prístupové údaje) neboli dodané v dodacej lehote, prosím, skontrolujte najprv zložky "Reklama" alebo Spam. Pokiaľ ani tam produkt nenájdete, uplatnite reklamáciu podľa tohto odseku.

Uvítame, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej vady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, ak sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytneme písomné potvrdenie.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. E-book A ON-LINE KURZY

Ak ste Spotrebiteľ, máte podľa § 7 ods. 1 OSPD právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Avšak podľa § 7 ods. 6 písm. l) OSPD ani Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy o dodaní elektronického obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči (týka sa teda našich e-bookov i on-line kurzov) a bol dodaný s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a Poskytovateľ (predávajúci) mu pred uzavretím Kúpnej zmluvy oznámil, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak teda objednáte elektronický produkt, o ktorom na webovom rozhraní uvádzame, že Vám príde hneď po zaplatení, tak v tomto prípade, ak Vám je skutočne produkt do 14 dní dodaný, nemáte ani ako Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť.

Pri niektorých produktoch však nad rámec zákona dávame vlastnú garanciu pre vrátenie peňazí.

Podmienky pre jej uplatnenie sú potom uvedené priamo v popise produktu na webovom rozhraní.

2. V prípade, že by z vašej strany nedošlo k úhrade celej ceny ani do 10 dní po jej splatnosti, Kúpna zmluva alebo Zmluva o poskytovaní služieb sa ruší. V prípade, že sme od Vás dostali pred tým čiastočnú platbu ceny, vrátime Vám ju do 14 dní od zrušenia zmluvy, ak nebude medzi nami výslovne dohodnuté inak.

3. Ak vám je spoločne s produktom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu garancie vrátenia peňazí (Pokiaľ ju pre konkrétne produkty poskytneme) alebo k stornu Zmluvy o poskytovaní služieb, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní nám poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia vrátiť. Všetky darčeky a bonusy sú zasielané či sprístupnené až po úhrade dohodnutej ceny výrobku, ak nie je na webovom rozhraní uvedené inak.

X. VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ, riešenie spotrebiteľských sporov

1. Ak máte k uzavretej Zmluve, jej plneniu či našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás prosím na elektronickej adrese info@zdravy-zivotny-styl.sk.

2. Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Tel.: +421 51 7721 597, Fax: +421 51 7721 596. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad pre ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

3. Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@zdravy-zivotny-styl.sk.

XI. ZÁVEROM

1. Zmluva kúpna a Zmluva o poskytovaní služieb je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Poskytovateľa a Klienta-Kupujúceho alebo Klienta-Účastníka z danej zmluvy vyplývajúce. Zmluvu, resp. zmluvný vzťah možno pred uplynutím uvedenej doby určitej skončiť jedine písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy, ak sú pre to splnené podmienky stanovené zmluvou (teda i týmito VOP) alebo právnymi predpismi.

2. Písomná forma je dodržaná aj v prípade e-mailovej komunikácie na e-maily uvedené v Zmluve, týchto VOP, alebo v odoslanom objednávkovom /registračnom formulári, prípadne e-maile neskôr na doručovanie druhou stranou oznámeného. Odstúpenie od zmluvy aj výpoveď nadobúda účinnosť okamihom doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade e-mailovej komunikácie sa e-mail považuje za doručený v rovnaký deň, ako bol odoslaný, ak ide o zaslanie na platnú e-mailovú adresu na doručovanie.

3. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom.

4. Vezmite, prosím, na vedomie, že sme oprávnení tieto VOP jednostranne meniť, pre Klienta však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky.

5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť 2.1.2023

>